Smluvní podmínky chalupy „U Šupíků“Zde bohužel musíme použít trochu právnické mluvy, kterou nemáme moc rádi, ale v životě mohou nastat i nepříjemné situace, tak zde pár slov, jak těmto situacím předejít. Děkujeme za pochopení. 


Smluvní podmínky pro objekt „Chalupa U Šupíků“

  1)   Úvodní ustanovení

  a)   Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o ubytování uzavírané mezi ubytovatelem a ubytovaným prostřednictvím internetu.

  b)   Ubytovatel: Radim Šupka, bytem Doubravice 114, 370 06. IČ: 87286432 je spoluvlastníkem a provozovatelem nemovité věci, tj. pozemku parc. č. 369 jehož součástí je stavba č.p. 42 v katastrálním území Křišťanov zapsané na listu vlastnictví č. 150 pro obec Křišťanov a katastrální území Křišťanov u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, (dále označena jako „chalupa“) kterou je oprávněna poskytnout k přechodnému ubytování. 

  2)   Obsah nabídky

  a)   Obsahem nabídky ubytování je celá chalupa uvedená v čl.1, která se sestává: sklepní prostory s regály. V přízemí se nachází vstupní chodba, místnost s kuchyňskou linkou, koupelna s WC, místnost s kachlovými kamny a jídelním stolem. V patře jsou tři ložnice – dvě dvoulůžkové a jedna čtyřlůžková, koupelna s WC. Vybavení chalupy: kuchyně – varná deska, horkovzdušná trouba, digestoř, vestavná lednička, myčka, vestavná pračka, mikrovlnná trouba, toastovač, mixér, nádobí. Světnice – jídelní kout s rohovou lavicí, dvě křesla, rádio, kachlová kamna, wifi. Koupelny – sprchový kout, umyvadlo, WC. Maximálním počet ubytovaných osob 8 dospělých osob, případně až 10 včetně dětí.

  b)   Další vybavení: pingpongový stůl, dětský vozík Thule, sportovní vybavení (tenisové rakety, vzduchovka, badmintonové rakety, sada na Petanque, Flowin, činky).
  Venkovní vybavení – posezení na zápraží, gril, dětské hřiště, pískoviště, parkoviště.

  c)   Prezentace chalupy na internetových stránkách má výlučně ilustrační charakter a nedokumentuje skutečný stav.

  d)   S ubytováním je spojena rovněž možnost zaparkování max. počtu 3 osobních motorových vozidel, a to pouze na vyhrazené části pozemku. 

  3)   Rezervace, odstoupení od smlouvy, rezervační záloha

  a)   Zájemce o ubytování je povinen provést rezervaci, tj. vyplnění elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách www.chalupausupiku.cz, nebo na jiných www stránkách, kde Ubytovatel inzeruje a tento formulář odeslat ubytovateli.

  b)   Ubytovatel přijímá rezervace a uzavírá smlouvy o ubytování (dále je“ smlouvy“) pouze s osobami, které dovršili věk nejméně 18 let.

  c)   Pokud ubytovatel akceptuje rezervaci, zašle zájemci (ubytovanému) potvrzení rezervace a informace k zaplacení rezervační zálohy.

  d)   Pokud zájemce do 7 dnů od odeslání/zadání rezervace neobdrží od ubytovatele potvrzení rezervace, považuje se rezervace za neakceptovanou.

  e)   Ubytovatel má právo kdykoliv bez udání důvodu odmítnout rezervaci nebo zrušit potvrzenou rezervaci, a to až do vzniku smlouvy.

  f)   Mezi ubytovatelem a ubytovaným vzniká smlouva o ubytování v okamžiku potvrzené rezervace dle odst. 3. tohoto článku.

  g)   Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy o ubytování ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Pokud od smlouvy v tomto termínu neodstoupí, je povinen zaplatit zálohu na základě údajů, které dostal od ubytovatele, vztahující se k jím odeslané/zadané a ubytovatelem potvrzené rezervaci. Za zaplacení se považuje připsání zálohy na účet ubytovatele. Ubytovatel bude ubytovaného o přijetí zálohy a potvrzení rezervace informovat telefonicky nebo e-mailem.

  h)   Pro odstoupení od smlouvy po ubytování poskytuje ubytovatel ubytovanému vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení ve smyslu nař. vlády 363/2013 Sb., který obdržíte na vyžádání od ubytovatele.

  i)     Doplatek ceny za ubytování je ubytovaný povinen zaplatit na účet ubytovatele nejpozději 14 dnů před nástupem k ubytování na chalupě dle potvrzené rezervace.

  j)   V případě nedodržení termínu splatnosti zálohy nebo doplatku má ubytovatel právo od rezervace, případně uzavřené smlouvy odstoupit a neumožnit nástup k užívání chalupy.

  k)   Změnit smlouvu lze pouze písemně. Návrh na změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat. Potvrdí-li ubytovatel návrh ubytovaného na změnu smlouvy či potvrzené rezervace, může požadovat paušální náhradu nákladů za provedení změny ve výši uvedené v ceníku ubytovatele.

  l)     Ubytovaný nesmí ubytování přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve smlouvě, pokud změnou smlouvy není s ubytovatelem dohodnuto jinak.

  m) Zájemce (ubytovaný) poskytuje osobní údaje o sobě o osobách, které budou chalupu užívat v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail a číslo OP dobrovolně. Osobní údaje zájemce a osob, které budou užívat chalupu je ubytovatel oprávněn používat k účelu realizace procesu ubytování, jakož i v další komunikaci, včetně sdělení příslušným orgánům státní správy k ohlášení ubytování. Zájemce dále souhlasí, aby ubytovatel použil získané osobní údaje pro případné marketingové účely.

  n)   Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje zájemce (ubytovaného) neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Nájemce nemá nárok na náhradu ceny. 

  4)   Cena za ubytování a služby, odstupné

  a)   Cena za ubytování a služby je uvedena v ceníku, který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek. Splatnost ceny za ubytování je uvedena v čl. 3 Rezervace.

  b)   Odstupné při zrušení smlouvy ze strany ubytovaného mimo zákonného odstoupení ve smyslu čl. 3 odst. 7 se sjednává následovně:

  i)     60 a více dní před začátkem pobytu = bez poplatku.

  ii)   59-30 dní před začátkem pobytu = 50 % z výše zálohové platby

  iii) 29 a méně dní před začátkem pobytu = 100 % z výše zálohové platby

  c)   Ubytovatel je oprávněn započít obdrženou rezervační zálohu a doplatek ceny proti nároku na odstupné při zrušení smlouvy. 

  5)   Jistina (kauce)

  a)   Ubytovaný je povinen nejpozději 2 dny před nástupem k ubytování složit na účet ubytovatele jistinu ve výši 5.000, -Kč.

  b)   Jistinu ubytovatel vrátí ubytovanému v plné výši, pokud nedošlo k poškození chalupy (včetně vnitřního a venkovního vybavení) nejpozději do 2 pracovních dnů po ukončení pobytu převodem na účet ubytovaného, který za tímto účelem ubytovateli sdělí.

  c)   V případě, že došlo k poškození majetku nebo nastal jiný důvod pro čerpání jistiny uvedený v těchto všeobecných podmínkách, je ubytovatel oprávněn čerpat jistinu, a to v rozsahu, který odpovídá vzniklé škodě či ceně za služby, které nebyly uhrazeny. Přesáhne-li škoda výši jistiny, je ubytovaný povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem, případně na účet ubytovatele. 

  6)   Práva a povinnosti ubytovaného

  a)   Ubytovaný se zavazuje užívat chalupu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Ubytovaný je povinen provádět úklid a běžnou údržbu chalupy a terasy.

  b)   Ubytovaný je oprávněn chalupu užívat spolu s osobami uvedenými v rezervaci.

  c)   Ubytovaný se zavazuje po skončení ubytování chalupu předat ubytovateli nebo osobě jí pověřené, a to ve stavu, v jakém ji převzal, tj. řádně uklizenou a vyčištěnou. Pokud základní úklid nebude proveden nebo byl dle názoru ubytovatele proveden nedostatečně, má ubytovatel právo na přiměřenou srážku z jistiny ve výši 2.000, -Kč.

  d)   Chalupa bude předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i chalupy je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů.

  e)   V chalupě není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou kachlových krbových kamen při dodržení všech pravidel bezpečnosti).

  f)   Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k nájmu) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z jistiny.

  g)   Ubytovaný plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni nájemce, jako by ji způsobil sám. K nápravě vzniklé škody může ubytovatel čerpat jistinu.

  h)   Ubytovaný je povinen dbát, aby na chalupě nevznikaly žádné škody a je povinen jejich vzniku předcházet. V případě vzniku škod nebo jejich hrozbě je povinen neprodleně informovat ubytovatele nebo osobu ubytovatelem pověřenou a je povinen sám bezprostředně učinit vše pro to, aby rozsah škod byl co nejmenší nebo případně škoda vůbec nevznikla. V případě, že by se jednalo o škodu, která nevznikla nebo jež nehrozila v důsledku činnosti ubytovaného, má ubytovaný nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů s takovým odvracením škody spojených

  i)     V rámci prevence vzniku škod ubytovaný zejména:

  i)     je povinen chovat se k chalupě a jejímu okolí ohleduplně, chodit v chalupě výhradně v domácí obuvi;

  ii)   je povinen topit pouze dřevem – zakazuje se pálit domácí odpad;

  iii) popel z topeniště vynášet výhradně na určené místo (venkovní kompost) a popel nenechávat doutnající;

  iv) odpad nehromadit v chalupě, ale pravidelně jej odnášet do popelnic k tomu určených;

  v)   nesmí v chalupě provádět změny, přestavovat nábytek a jiné vybavení chalupy nebo jej vynášet z chalupy;

  vi) nesmí používat v chalupě vlastní spotřebiče bez předchozího souhlasu ubytovatele;

  vii) nesmí v chalupě nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí zde držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem;

  viii)       dodržovat v chalupě přísný zákaz kouření;

  ix) dodržovat topný režim kachlových kamen, tj.pro úplnou akumulaci kamen topit max. 2-4 hodiny (v zimním období) další topení po cca 8-17 hodinách, dle vnitřní teploty;

  j)   Pokud ubytovaný způsobí škodu takového rozsahu, že bude chalupa vyřazena z provozu, je povinen mimo nákladů na opravu uhradit i ušlý zisk za dobu, po kterou chalupa bude mimo provoz. Ušlý zisk se vypočte jako součet dnů, po kterou bude chalupa mimo provoz vynásobený částkou 3.000, -Kč.

  k)   Pobyt domácích zvířat není bez dohody a souhlasu ubytovatele povolen.

  l)     Ubytovaný nesmí chalupu dále poskytnout do užívání jiné osobě s výjimkou osob, které jsou uvedeny ve smlouvě.

  m) Ubytovaný je povinen se při přebírání chalupy seznámit s umístěním uzávěru vody, vypínače elektrické energie a hasicího přístroje.

  n)   Chalupu využívá ubytovaný na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo zničení majetku ubytovaným (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu ubytování, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr apod.), či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.

  o)   Ubytovatel doporučuje ubytovanému za tímto účelem uzavřít pojištění poskytující dostatečné pojistné krytí. 

  7)   Práva a povinnosti ubytovatele

  a)   Ubytovatel se zavazuje nájemci odevzdat předmět ubytování řádně a včas. Lůžkoviny jsou předmětem ubytování.

  b)   Ubytovatel nebo osoba ubytovatelem pověřená je oprávněna vstupovat do chalupy za účelem její prohlídky a kontroly jejího stavu.

  c)   Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem nebo osobami, který se nacházejí v chalupě spolu s ubytovaným.

  8)   Okamžitá výpověď

  a)   Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, resp. neumožnit nástup na chalupu zejména pokud:

  i)     na chalupu nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu chalupy, která činí 8-10, nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen;

  ii)   dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby nájmu, a to bez souhlasu ubytovatele

  iii) dojde k porušení zákazu kouření nebo používání otevřeného ohně;

  iv) ubytovaný nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení chalupy bezodkladně;

  v)   ubytovaný nebo osoby ubytované společně s ním nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek. 

  9)   Závěrečná ustanovení

  a)   Ubytovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost v případě změny nebo neposkytnutí rezervovaných služeb z důvodu vyšší moci. V těchto případech se uhrazená záloha ubytovanému nevrací.

  b)   V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1
  Web: adr.coi.cz 

  V Arnoštově dne 1.1.2022 

  Radim Šupka
  Ubytovatel

  Chalupa "U Šupíků"
  Arnoštov 42
  383 01 Křišťanov


Chaloupka je jinak během pobytu pouze vaše. Chovejte se v ní proto jako doma a stejně tak v ní prosím nedělejte nic, co byste nedělali ani doma. Máme naši chaloupku opravdu moc a moc rádi. Děkujeme.

Radim & Daniela